alternative

دروغهای فرا زمینی

زبان فرازمینی ها
زبان فرازمینی ها

در جهان انسانهایی هستند که معتقد هستند فرازمینی ها به زبان ترکی صحبت میکنند در اینکه این افراد از کجا فهمیدن زبان فرازمینی ها چیست ؟ تا امروز هیچ سند یا مدرکی در دست نیست یکی دیگه از اعتقادات این افراد این...